Madjer: Ako se prihvate ova dva amandmana koja smo predložili, HSS-a će podržati Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Madjer: Ako se prihvate ova dva amandmana koja smo predložili, HSS-a će podržati Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

U raspravi o izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u Hrvatskom saboru je u ime Kluba HSS-a govorio Mladen Madjer.

“Prvo i mene kao bivšeg čelnika općine vrijeđa ovaj naziv lex šerif, lex faraon. Mislim da su to nazivi koji ne priliče onima koji su izabrani i koji obnašanju dužnost načelnika, gradonačelnika i župana. Ali istovremeno, i ovaj prijedlog zakona i na niz ovih rasprava koje su provedene ovdje u Saboru, vidi se da još treba određenih dorada u ovom zakonu.
Moram upozoriti, da ukoliko postoji odgovornost čelnika lokalne samouprave, znači župana, gradonačelnika ili načelnika, postoji fiskalna odgovornost da on odgovara za izvršenje proračuna.
U onoj sredini gdje načelnik, gradonačelnik ili župan ima većinu jasno je da će to lako proći. Ali, u onim sredinama gdje nema većinu, gdje će biti određenih problema, može praktički vijeće ili skupština sa svojim amandmanima unutar proračuna promijeniti dosta toga u donošenju proračuna, jasno u onim granicama koliko je planirani proračun.
I smatram da bi tu moglo doći do dosta velikih problema. I onda je tu odgovornost predstavničkog tijela i načelnika, odnosno gradonačelnika koji je biran neposredno ispred svojih mještana.
Klub HSS-a je uložio dva amandmana. Odnosi se na to da je potrebna dvotrećinska većina za opoziv načelnika, župana, gradonačelnika. Vi ste u prijedlogu novog zakona da to bude dvije trećine predstavničkog tijela. Zato smatramo da u članku 40.b u stavku 2. riječ dvotrećinska se zamjenjuje riječi natpolovičnom većinom, da sada glasi natpolovična većina članova predstavničkog tijela. I drugi amandman da u članku 86. u stavku 2. riječi „jedinica lokalne odnosno područne samouprave“ se brišu, a iz alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi: „Nije član niti jedne političke stranke“. Radi se o imenovanju povjerenika u jedinicama lokalne samouprave jer smatramo da rukovodeći službenik jedinice lokalne samouprave, tj. pročelnik ne može objektivno obavljati posao povjerenika zbog same činjenice da mu je smijenjeni načelnik, gradonačelnik i župan. Također mislimo da u uvjetima koje povjerenik mora zadovoljavati potrebno je dodati da ne smije biti član niti jedne političke stranke kako bi svoj posao obavljao krajnje profesionalno bez ikakvog političkog pritiska. Možda to u velikim gradovima nije problem, ali u malim jedinicama lokalne samouprave je to dosta veliki problem. A cjelokupni zakon kad se izglasa ovdje u Saboru mora se poštivati na nivou cijele RH. Klub saborskih zastupnika HSS-a će podržati ovaj zakon ako se prihvate ova dva amandmana koje je predložio klub HSS-a.”

INFORMACIJEKONTAKTKARTA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

Ulica kralja Zvonimira 17
HR-10000 ZAGREB
e-mail: hss@hss.hr

PODACI

OIB: 56890881647
IBAN: HR4824020061100749247
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

TAJNIŠTVO

t: +385 1 45 53 627
t: +385 1 45 53 624
f: +385 1 45 53 631

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.